REGULAMIN WYPOŻYCZALNI SAMOCHODÓW

 

Spis treści:

 

•  I. Postanowienia ogólne

•  II. Obowiązki Najemcy

•  III. Odbiór pojazdu

•  IV. Opłaty

•  V. Kaucja gwarancyjna

•  VI. Przedłużenie umowy najmu

•  VII. Wyjazd za granicę

•  VIII. Przeglądy i naprawy

•  IX. Wypadek, kradzież samochodu

•  X. Ubezpieczenie i udział własny

•  XI. Zwrot pojazdu

•  XII. Obowiązku Wynajmującego

•  XIII. Rezerwacja samochodu

•  XIV. Cennik

•  XV. Postanowienia końcowe

 

 

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.   Regulamin określa szczegółowe warunki umów zawieranych przez Wynajmującego.

 

2.   Regulamin stosuje się do wszystkich w/w umów najmu.

3.   Integralną częścią Regulaminu jest Cennik Wypożyczalni znajdujący się na stronie www.partnercars.pl oraz w pkt. XIII regulaminu.

4.   W razie sprzeczności Umowy i Regulaminu strony związane są Umową.

 

5.   Najemcą samochodu i osobą uprawnioną do kierowania samochodem może zostać: osoba fizyczna, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, osoba prawna a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej jeśli spełniają następujące wymagania:

 

a) Osoba fizyczna, która ukończyła 21 lat i posiada:

 

- dowód osobisty lub paszport

- obowiązujące na terytorium RP prawo jazdy (od min. 2 lat)

 

- ważną kartę kredytową.

b) Osoba prowadząca działalność gospodarczą, która ukończyła 21 lat i posiada:

 

- wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP i REGON

- dowód osobisty lub paszport

- obowiązujące na terytorium RP prawo jazdy (od min. 2 lat)

- ważną kartę kredytową.

c) Osoba reprezentująca osobę prawną oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, która ukończyła 21 lat i posiada:

- KRS, REGON i NIP

- dowód osobisty lub paszport,

 

- obowiązujące na terytorium RP prawo jazdy (od min. 2 lat),

- upoważnienie do reprezentowania firmy i podpisania umowy najmu, jeśli osoba nie jest wymieniona w KRS.

 

6.   Samochód może być kierowany wyłącznie przez Osoby spełniające wymogi określone w punkcie 5 niniejszego Regulaminu.

7.   Podane dane muszą być zgodne z prawdą i obowiązywać przez cały okres ważności umowy. W przypadku zmian należy niezwłocznie poinformować Wynajmującego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wynajmujący ma prawo natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Najemcy.

 

8.   Samochód nie może zostać przekazany przez Najemcę osobie trzeciej, niewymienionej w umowie najmu. W nagłych sytuacjach samochód może być prowadzony przez osoby trzecie w obecności Najemcy. W innych sytuacjach Najemca może udostępnić samochód osobie trzeciej tylko i wyłącznie po zgłoszeniu Wynajmującemu danych osobowych drugiego kierowcy i akceptacji tej osoby przez Wynajmującego.

9.   Poręczyciel, drugi kierowca odpowiada za samochód tak samo jak Najemca. Odpowiedzialność Najemcy i drugiego kierowcy jest solidarna.

10.   Wynajmowany samochód nie może zostać podnajęty innym podmiotom.

 

11.  W przypadku odwołania przez Najemcę upoważnienia dla osoby fizycznej do prowadzenia pojazdu Najemca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. W razie zaniechania Najemca jest odpowiedzialny za szkody doznane przez Wynajmującego, które nastąpiły w czasie trwania umowy.

 

 

 

 

II.  OBOWIĄZKI NAJEMCY

 

1.   Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajmowany samochód do momentu sprawdzenia go przez Wynajmującego podczas odbioru pojazdu i podpisania Protokołu Zwrotu. Najemca odpowiada za uszkodzenia pojazdu powstałe podczas trwania wynajmu również, gdy do stwierdzenia uszkodzeń wymagane jest przeprowadzenie ekspertyzy po odbiorze auta od Najemcy.

 

2.   Najemca pojazdu jest zobowiązany do przestrzegania postanowień umowy, niniejszego regulaminu również przez osoby upoważnione przez Niego do kierowania pojazdem pod rygorem odpowiedzialności Wynajmującego za ewentualne szkody poniesione przez Najemcę.

 

3.   W czasie użytkowania Najemca i każda osoba kierująca pojazdem zobowiązane są do:

 

- użytkowania samochodu zgodnie z przeznaczeniem i jego parametrami technicznymi,

- użytkowania samochodu zgodnie z przepisami Kodeksu Ruchu Drogowego,

 

- posiadania przy sobie ważnych dokumentów, wymaganych przez kontrolę ruchu drogowego: ważne i honorowane na terytorium RP prawo jazdy, dowód rejestracyjny, polisę OC, umowę najmu samochodu a jeśli wymagane także zaświadczenie lekarskie,

 

- zabezpieczenie samochodu przed kradzieżą (każdorazowe zamykanie samochodu, włączanie wszystkich urządzeń i systemów antykradzieżowych),

- staranne i należyte zabezpieczenie poza pojazdem dokumentów samochodu oraz kluczyków a także panelu radia, nawigacji GPS i tym podobnych.

4. Do obowiązków Najemcy należy staranne i należyte dbanie o wynajmowany samochód na własny koszt, w szczególności wykonywanie codziennej obsługi samochodu polegającej między innymi na: sprawdzaniu i uzupełnianiu oleju silnikowego, płynu chłodzącego, płynu hamulcowego, płynu do spryskiwaczy, sprawdzaniu ciśnienia w ogumieniu oraz stanu opon, prawidłowego działania świateł.

5. Najemca zobowiązany jest tankować paliwo zgodnie ze specyfikacją silnika. W przypadku zatankowania niewłaściwego paliwa i / lub paliwa złej jakości Najemca odpowiada w pełni za koszty naprawy uszkodzonego samochodu, holowania i inne poniesione przez Wynajmującego. Stwierdzenie zatankowania niewłaściwego paliwa może nastąpić również po odebraniu pojazdu przez pracownika wypożyczalni.

6. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania samochodu w należytej czystości i odpowiada za zabrudzenia pojazdu. Najemca otrzymuje samochód czysty wewnętrznie i zewnętrznie oraz sprawny technicznie zgodnie z Protokołem Przekazania i zobowiązany jest do zwrotu w takim samym stanie. Ewentualne zabrudzenia będą usuwane na koszt Najemcy.

 

7. Zabrania się używania wynajmowanego samochodu:

 

- w rajdach i wyścigach samochodowych,

- do holowania innych pojazdów,

 

- do przewożenia zwierząt.

 

8.   W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i / lub innych środków.

 

9.   W samochodzie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.

10.  Wynajmujący nie zezwala na przerabianie samochodu, wprowadzanie zmian, demontowanie i instalacje jakichkolwiek części niezaakceptowanych przez Wynajmującego.

11.  W przypadku naruszenia postanowień niniejszego działu Najemca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej wymienionej w cenniku niniejszego regulaminu.

12.  Wynajmujący lub osoby przez niego upoważnione zastrzega sobie prawo do kontrolowania sposobu korzystania z pojazdu, stanu samochodu i dokumentów pojazdu.

 

 

 

III.  ODBIÓR POJAZDU

 

1.   Najemca otrzymuje samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązany jest do użytkowania go z należytą troską. Wszelkie uszkodzenia zostaną odnotowane na Protokole zdawczo-odbiorczym.

 

2.   Samochód zostanie przekazany Najemcy w miejscu przez niego wskazanym, chyba, że będzie to niemożliwe z powodów niezależnych od Wynajmującego (zakaz wjazdu, warunki atmosferyczne itp.).

3.   Wynajmujący może doliczyć opłaty dodatkowe z związku z dostarczeniem pojazdu do Najemcy. Ewentualne dodatkowe koszty podstawienia samochodu będą przedstawione Najemcy podczas rezerwacji samochodu.

4.   Aby odebrać samochód Najemca jest zobowiązany posiadać ze sobą dokumenty określone w dziale: I. Postanowienia Ogólne. W przypadku braku któregoś z wymienionych dokumentów Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy wynajmu.

 

5.   W momencie odbioru pojazdu Najemca jest zobowiązany do zapłaty za całość wynajmu lub do okazania dokumentu potwierdzającego zapłatę.

6.   W przypadku wcześniejszej zapłaty Najemcy za wynajem, lub wpłaty kaucji, Najemca powinien odebrać pojazd w wyznaczonym terminie i miejscu, jeśli pojazd nie zostanie odebrany w terminie ani w ciągu 24 godzin od upływu tego terminu umowa ulega rozwiązaniu z winy Najemcy a Wynajmujący ma prawo zatrzymać całość lub część opłaty wniesionej przez Najemcę.

 

7.   W przypadku rezerwacji pojazdu i braku wniesienia jakiejkolwiek opłaty na poczet realizacji wynajmu Najemca powinien odebrać pojazd w wyznaczonym terminie i miejscu, jeśli pojazd nie zostanie odebrany w ciągu 2 godzin od wyznaczonego terminu umowa ulega rozwiązaniu z winy Najemcy a Wynajmujący ma prawo dochodzić od Najemcy zwrotu poniesionych kosztów.

8.   Okres wynajmu rozpoczyna się od daty i godziny określonej w umowie najmu. Jeżeli pojazd zostanie odebrany wcześniej czas trwania najmu liczony jest od momentu fizycznego przekazania pojazdu odnotowanego na protokole przekazania pojazdu.

 

 

 

IV. OPŁATY

 

1.   Czynsz za wynajem naliczany jest za pełną dobę. Dopuszcza się możliwość spóźnienia w zwrocie samochodu do 1 godziny, chyba, że strony postanowią inaczej.

2.   Opłata za najem samochodu pobierana jest z góry zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu zawarcia umowy. Ustalona stawka wynajmu obowiązuje do końca trwania umowy, chyba, że Strony postanowią inaczej.

3.   Dopuszczalne formy płatności: gotówka, karta płatnicza i przelew.

Najemca pokrywa w pełnej wysokości mandaty, kary, opłaty za parkowanie, opłaty autostradowe i inne podczas trwania umowy najmu oraz upoważnia Wynajmującego do przekazania organom egzekucyjnym (policja, straż miejska itp.) danych osobowych wraz z kopią umowy najmu. Wynajmujący poinformuje Najemcę drogą listowną na adres podany w umowie o otrzymaniu mandatu i zastrzega sobie prawo do obciążenia Najemcy opłatą administracyjną tytułem poniesionych kosztów zgodną z cennikiem zawartym w regulaminie.

 

4.  W przypadku braku zapłaty w należytym terminie Wynajmujący zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wypowiedzenia umowy najmu oraz obciążyć Najemcę odsetkami ustawowymi za każdy dzień opóźnienia w zapłacie.

 

 

V. KAUCJA GWARANCYJNA

 

1.   Najemca jest zobowiązany do wpłaty kaucji gwarancyjnej najpóźniej w momencie odbioru pojazdu od Wynajmującego.

2.   Wysokość kaucji określa cennik.

 

3.   W razie braku uszkodzeń samochodu i nieodnotowania braków w samochodzie oraz jego elementach, częściach oraz elementach wyposażenia dodatkowego, zwrotu pojazdu w stanie niepogorszonym i zgodnym ze stanem pojazdu w momencie przekazania, braku stwierdzenia złamania postanowień umowy i niniejszego regulaminu Wynajmujący ma obowiązek niezwłocznie zwrócić kaucję Najemcy.

4.   Poprzez wpłatę kaucji uznaje się również zablokowanie środków na karcie kredytowej Najemcy. W takim przypadku zwrot pieniędzy lub odblokowanie środków na karcie Najemcy może potrwać do 14 dni w zależności od Banku posiadacza karty.

 

5.   W przypadku ewentualnych roszczeń mogących wyniknąć na tle realizacji umowy najmu Wynajmujący może wstrzymać zwrot kaucji do momentu rozwiązania kwestii spornych.

6.   Ewentualne uszkodzenia pojazdu, brak paliwa, umowne opłaty dodatkowe mogą być zrealizowane z wykorzystaniem wpłaconej kaucji.

 

 

 

VI. PRZEDŁUŻENIE UMOWY NAJMU

 

1.   Wynajmujący dopuszcza możliwość przedłużenia umowy najmu drogą mailową, faxem lub telefonicznie.

 

2.   Zgodnie z postanowieniami umowy Najemca może przedłużyć umowę tylko za zgodą Wynajmującego i nie później niż 12 godzin przed terminem jej zakończenia.

3.   W przypadku przedłużenia telefonicznego Wynajmujący sporządzi wewnętrzną notatkę na tą okoliczność zawierającą w szczególności: imię i nazwisko osoby dzwoniącej, numer telefonu, datę i godzinę do której Najemca chciałby przedłużyć wynajem, deklarowaną formę płatności za przedłużenie wynajmu.

 

4.   Najemca zobowiązany jest do uregulowania należności do 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu, chyba, że strony postanowią inaczej, zgodnie z notatką.

5.   W przypadku samowolnego przedłużenia umowy najmu i nie zwróceniu pojazdu w terminie Wynajmujący obciąży Najemcę za kolejną dobę wynajmu płatną dwukrotną wysokością stawki najmu zgodnie z cennikiem obowiązującym w dniu podpisania umowy najmu.

 

6.   Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia umowy najmu samochodu w należytym terminie i nie zwrócenie samochodu w ciągu 24 godzin od momentu zakończenia umowy najmu traktowane jest jako przywłaszczenie mienia znacznej wartości co stanowi przestępstwo z art. 284 Kodeksu Karnego i upoważnia Wynajmującego do podjęcia działań celem naprawienia doznanej szkody, w tym zawiadomienie organów ścigania.

 

 

 

VII. WYJAZD ZA GRANICĘ

 

1.   Strony dopuszczają możliwość wyjazdu samochodem poza granice Polski tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody Wynajmującego.

2.   W przypadku wyjazdu za granicę Najemca obowiązany jest odpowiednio wcześniej poinformować Wynajmującego. W przypadku, gdy wymagane jest dodatkowe ubezpieczenie Najemca zobowiązany jest uiścić dodatkową opłatę. Wynajmujący nie odpowiada za naprawy, holowanie, samochód zastępczy i inne koszty poniesione przez Najemcę poza granicami RP.

3.   W przypadku wyjazdu samochodu poza granice RP posiadającego pakiet Assistance Premium koszty samochodu zastępczego, napraw, holowania pokrywa Towarzystwo wystawiające polisę w zakresie na jaki została zawarta.

 

4.   Wyjazd do poniższych krajów jest bezwzględnie zakazany: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Estonia, Kosowo, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Rumunia, Serbia, Turcja, Ukraina. Wszelkie koszty związane z awarią, uszkodzeniem lub kradzieżą samochodu przewiezionego do tych krajów ponosi Najemca w pełnej wysokości. Najemca poniesie również koszt transportu samochodu do miejscowości, w której został wynajęty w Polsce.

 

5.   Stwierdzenie wyjazdu poza granicę RP bez zgody wynajmującego i/lub w razie wyjazdu do krajów objętych bezwzględnym zakazem wyjazdu określonych w niniejszym regulaminie skutkować będzie nałożeniem kary umownej zgodnie z cennikiem niniejszego regulaminu. Ponad to Wypożyczający może natychmiast podjąć dalsze kroki celem naprawienia doznanej szkody, między innymi zawiadomienie organów ścigania.

 

 

 

VIII. PRZEGLĄDY I NAPRAWY

 

1.   W przypadku awarii, wypadku drogowego i innych uszkodzeń pojazdu Najemca ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Wynajmującego i postępować zgodnie z otrzymanymi informacjami.

2.   Najemca tylko i wyłącznie po uzgodnieniu z Wynajmującym jest zobowiązany do dokonywania przeglądów okresowych, przeglądów rejestracyjnych, dokonywania napraw, sezonowej wymiany opon. Kosztami dokonania przeglądów, wymiany opon obciążony jest Wynajmujący i nie zwraca kosztów dodatkowych poniesionych przez Najemcę z tego tytułu.

3.   Najemca nie jest upoważniony do dokonywania przeglądów, wymiany opon, napraw, deinstalacji, montażu części i akcesoriów dodatkowych na koszt Wynajmującego bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody Wynajmującego. Bez uzyskania zgody Wynajmującego Najemca zobowiązuje się pokryć dokonane naprawy, modyfikacje i inne z własnych środków.

4.   Najemca zobowiązany jest udostępnić pojazd Wynajmującemu lub osobie wskazanej przez Wynajmującego celem wykonania przeglądu okresowego, przeglądu rejestracyjnego, wymiany opon w miejscu i czasie uzgodnionym z Wynajmującym. Wynajmujący w zależności od zawartej umowy i dostępności pojazdów zorganizuje w miarę możliwości samochód zastępczy na czas wykonania przeglądów i napraw.

5.   W razie zaniedbania Najemca zostanie on obciążonym pełnymi kosztami przeglądu, naprawy i będzie zobowiązany do naprawienia szkody doznanej przez Wynajmującego, w szczególności utratę gwarancji na samochód. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy Najemca po uzgodnieniu z Wynajmującym nie zrealizował przeglądu, naprawy samochodu, nie udostępnił Wynajmującemu pojazdu a także nie zgłosił konieczności dokonania przeglądu, naprawy wynajmowanego samochodu.

 

6.   Najemca może dokonać naprawy, modyfikacji pojazdu tylko i wyłącznie po otrzymaniu zgody Wynajmującego.

 

 

 

IX. WYPADEK, KRADZIEŻ SAMOCHODU

 

1.   W razie wypadku, stłuczki, uszkodzenia, aktu wandalizmu, szkody parkingowej zarówno z własnej jak i niezawinionej winy a także każdej innej sytuacji w której doszło do uszkodzenia samochodu, jego części lub wyposażenia dodatkowego Najemca ma obowiązek natychmiast powiadomić Wynajmującego i policję.

 

2.   W przypadku nie poinformowania Wynajmującego o zdarzeniu z punktu 1. Najemca zostanie obciążony kosztami całkowitymi naprawy pojazdu, wyposażenia dodatkowego i innymi kosztami poniesionymi przez Wynajmującego. Dotyczy to również sytuacji, gdy Najemca poinformuje Wynajmującego zbyt późno lub dostarczy niepełną dokumentację.

3.   W przypadku szkody, kolizji z winy innego uczestnika ruchu, Wynajmujący nie ponosi kosztów związanych z niewykorzystaniem okresu najmu i innych kosztów. Najemca nie zostanie obciążony dodatkowymi kosztami poza udziałem własnym w szkodzie AC, ale zobowiązuje się do zawiadomienia Policji oraz zgłoszenia do Wynajmującego zaistniałego zdarzenia i wypełnienia oraz przekazania do Wynajmującemu wszelkich dokumentów potrzebnych do likwidacji szkody.

 

 

 

X. UBEZPIECZENIE I UDZIAŁ WŁASNY

 

1.   Każdy samochód posiada ubezpieczenie OC i AC obowiązujące na terenie Polski.

2.   Najemca otrzymuje wraz z samochodem dowód rejestracyjny, potwierdzenie zawarcia polisy OC  i jest zobowiązany do należytego dbania o powierzone dokumenty, między innymi każdorazowe zabieranie ich z zaparkowanego samochodu, oraz zwrócić je nieuszkodzone w momencie zwrotu pojazdu.

 

3.   W razie uszkodzenia samochodu z winy Najemcy w ruchu drogowym, szkody parkingowej, aktów wandalizmu, uszkodzeń pojazdu, gdy sprawca jest nieznany oraz kradzieży samochodu Najemca odpowiada za w/w szkody do wysokości kaucji.

 

4.   Wynajmujący oferuje Najemcy dodatkowe ubezpieczenie polegające na zniesieniu wysokości udziału własnego w szkodzie. Ubezpieczenie jest dobrowolne i dodatkowo płatne. Jest to usługa świadczona przez Wynajmującego na rzecz Najemcy. Chęć skorzystania z ubezpieczenia musi zostać zgłoszona Wynajmującego najpóźniej w chwili podpisania umowy najmu. Ubezpieczenie płatne jest z góry za całość wynajmu i kosztuje 99,00 zł brutto. Udział własny w szkodzie wynosi: 0,00 zł.

 

5.   Wynajmujący ma prawo dochodzenia odszkodowania przekraczającego kwotę udziału własnego w przypadkach:

- prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu i / lub środków odurzających, - wypalenia i / lub uszkodzenia tapicerki, wnętrza pojazdu,

- ucieczki z miejsca wypadku,

- zatankowania niewłaściwego paliwa,

 

- uszkodzenia i / lub zniszczenia opon oraz felg, - uszkodzenia i / lub zniszczenia szyb pojazdu,

- powstania szkody w wyniku nieprawidłowego użytkowania samochodu, - powstania szkody w wyniku rażącego niedbalstwa Najemcy,

- kosztami braków części i elementów pojazdu i / lub jego wyposażenia, - powstania szkody nieobjętej odpowiedzialnością Ubezpieczyciela,

- kosztami szkody niezgłoszonej Wynajmującemu w należytym terminie,

- odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku, stłuczki i uszkodzenia, gdy przyczyna była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem i/lub pasażera pojazdu a także w wyniku dokonanych przeróbek i modyfikacji pojazdu dokonanych bez pisemnej zgody Wynajmującego.

 

6.   W przypadku wyjazdu za granicę Wynajmujący może przekazać Najemcy tzw. Zieloną Kartę – dowód zawarcia ubezpieczenia OC działającego poza granicami RP. Dokumenty wydaje się na prośbę Najemcy. Chęć otrzymania Zielonej Karty Najemca musi zgłosić odpowiednio wcześniej. Zieloną Kartę w stanie nieuszkodzonym należy zwrócić w momencie zwrotu pojazdu.

7.   Najemca i poręczyciel, drugi kierowca oświadczają, że zapoznali się i akceptują postanowienia zawarte w polisie wynajmowanego pojazdu.

 

 

 

XI. ZWROT POJAZDU

 

1.   Najemca obowiązany jest do zwrotu pojazdu w terminie wyznaczonym w umowie najmu.

2.   Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu w miejscu zawarcia umowy, chyba, że strony postanowią inaczej. W przypadku zwrotu pojazdu w innym miejscu Wynajmujący może w porozumieniu z Najemcą obciążyć go kosztami zwrotu pojazdu.

3.   W przypadku niezwrócenia pojazdu w terminie i/lub braku zapłaty za wynajem Wynajmujący może odebrać od Najemcy samochód, kluczyki i dokumenty pojazdu oraz obciążyć Najemcę poniesionymi kosztami, w tym również kosztami osób trzecich upoważnionych przez Wynajmującego.

4.   Zgodnie z umową Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu w takim samym stanie wizualnym i technicznym oraz taką samą ilością paliwa jak w momencie, gdy otrzymał samochód. Za ewentualne braki paliwa i/lub uszkodzenia Najemca zostanie obciążony zgodnie z cennikiem zawartym w niniejszym regulaminie.

5.   Wynajmujący niezwłocznie po odebraniu pojazdu od Najemcy lub w sytuacji otrzymania odmowy wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe obciąży Najemcę:

- kosztami braków w wyposażeniu samochodu lub jego części,

- odszkodowaniem za ponad normalne zużycie samochodu wewnątrz i zewnątrz pojazdu, - tytułem szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania pojazdu,

- tytułem szkód powstałych w wyniku zaniedbania Najemcy,

- tytułem szkód niezgłoszonych Wynajmującemu w należytym terminie, - tytułem szkody nieobjętej odpowiedzialnością ubezpieczyciela,

- kosztami przywrócenia pojazdu do stanu pojazdu w momencie wynajmu,

- tytułem szkody powstałej w wyniku prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających, - odszkodowaniem za utratę wartości pojazdu na skutek wypadku, stłuczki i uszkodzenia gdy przyczyna była zawiniona lub częściowo zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem i/lub pasażera pojazdu a także w wyniku dokonanych przeróbek i modyfikacji pojazdu dokonanych bez pisemnej zgody Wynajmującego.

 

 

 

 

XII. OBOWIĄZKI WYNAJMUJĄCEGO

 

1.   Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Najemcę na skutek awarii samochodu, uszkodzenia samochodu, wypadku, chyba, że szkoda powstała w związku z niebudzącym wątpliwości nienależytym wykonaniem przez Wynajmującego jego obowiązków.

2.   Wynajmujący, w wypadku unieruchomienia wynajmowanego samochodu na okres dłuższy niż 24 godziny, zapewni w miarę możliwości samochód zastępczy, jeśli będzie dysponował pojazdem, który może być przekazany Najemcy.

3.   W przypadku posiadania polisy Assistance Premium samochód zastępczy będzie zorganizowany przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe lub warsztat samochodowy do którego odstawiono samochód.

4.   Wynajmujący zorganizuje samochód zastępczy w tej samej klasie pojazdów a jeśli będzie to niemożliwe w klasie niższej.

5.   Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy wynajmu samochodu zastępczego w sytuacji:

- utraty, zatrzaśnięcia kluczyków do samochodu,

- utraty polisy ubezpieczeniowej,

- utraty dowodu rejestracyjnego,

- utraty tablicy rejestracyjnej,

- szkód parkingowych i aktów wandalizmu,

- unieruchomienia wynajętego pojazdu poza terytorium RP.

 

 

 

XIII. REZERWACJA SAMOCHODU

 

1.   Samochód można zarezerwować drogą telefoniczną, mailową, lub na stronie internetowej www.carrentpartner.pl

2.   Samochód można zarezerwować na co najmniej 2 godziny przed rozpoczęciem wynajmu. Wynajmujący w zależności od dostępności pojazdów może zaakceptować i zrealizować rezerwację złożoną później niż 12 godzin od rozpoczęcia wynajmu.

 

3.   Operatorem systemu rezerwacji samochodów jest Wynajmujący.

 

4.   Warunkiem korzystania z systemu rezerwacji jest akceptacja niniejszego regulaminu. Akceptacja stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązanie między Najemcą korzystającym z systemu a Wynajmującym.

5.  Zawarcie umowy rezerwacji następuje z chwilą zaakceptowania rezerwacji przez Wynajmującego i przesłaniu potwierdzenia Najemcy.

6.  Rezerwacji może dokonać tylko i wyłącznie osoba spełniająca warunki określone w I. Postanowienia Ogólne niniejszego regulaminu

 

XIV. CENNIK

 

 

 

1. Dodatkowe ubezpieczenie:

 

zniesienie udziału własnego: 99,00 zł

2. Kaucja

 

klasa A: od 500,00 zł

klasa B: od 500,00 zł

klasa C: od 1000 zł

klasa D, : od 1000 zł

klasa VAN: od 1000,00 zł

samochody dostawcze: od 500,00 zł

 

 

3. Opłaty dodatkowe

 

Opłata za dodatkowego kierowcę: 0,00 zł

Opłata lotniskowa: 0,00 zł

Podstawienie, odbiór pojazdu na terenie miasta przy wynajmie powyżej 7 dni: 0,00 zł

Podstawienie, odbiór pojazdu na terenie miasta przy wynajmie poniżej 7 dni: 30,00 zł

Fotelik dla dziecka: 10,00 zł za każdą 1 dobę

Łańcuchy na koła: 20,00 zł za każdą 1 dobę

Wyjazd za granicę (pakiet): 99,00 zł za każdą 1 dobę

Obsługa nocna od 22:00 do 6:00: 50,00 zł

Obsługa w niedzielę i święta: 50,00 zł

Opłata za udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej i / lub podnajem samochodu: 300,00 zł

Dotankowanie brakującego paliwa: cena paliwa + 100% wartości paliwa.

Zawiadomienie w sprawie mandatu: 100 zł

Uszkodzenie lub utrata kluczyka lub pilota od samochodu: 500,00 zł

Uszkodzenie lub utrata dokumentów samochodu: 500,00 zł

Uszkodzenie lub utrata polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej na szybie: 300,00 zł

Złamanie zakazu palenia tytoniu w samochodzie: 300,00 zł

Złamanie zakazu przewożenia zwierząt: 300,00 zł

Niedozwolona rezerwacja samochodu: 300,00 zł

Zwrot brudnego samochodu: od 50,00 zł

Zwrot samochodu z plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku: 300,00 zł

Uszkodzenie lub utrata kołpaka nieoryginalnego: od 50,00 zł

Uszkodzenie lub utrata kołpaka oryginalnego: od 100,00 zł

Holowanie innych samochodów wynajętym samochodem: 300,00 zł

Uniemożliwienie dokonania kontroli stanu i sposobu wykorzystania samochodu: 500,00 zł

Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy lub osoby kierującej samochodem: od 3000,00 zł

Zatankowanie samochodu niewłaściwym paliwem: 300,00 zł + koszty naprawy w ASO + należność za paliwo

Demontaż, zamiana części samochodu lub dokonanie przeróbki bez zgody Wynajmującego: od 3000,00 zł

Wyjazd za granicę bez zgody wynajmującego: 500,00 zł

4.   W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący ma prawo odstąpić od naliczania w części lub całości kar i opłat dodatkowych.

 

 

 

XV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.   Wszystkie ceny podane w regulaminie i cenniku są stawkami netto i należy doliczyć do nich obowiązujący 23% podatek VAT.

2.   Wszelkie spory wynikłe z realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

3.   Najemca otrzymał obowiązujący Regulamin, zapoznał się z nim i zobowiązuje się go w całości przestrzegać.

 

4.   Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z rezerwacją samochodu, wynajmem, likwidacją szkód komunikacyjnych oraz do celów marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (t. jedn. Dz.U. 2002r., nr 101, poz 926 ze zm.).

 

 

5.   W przypadku powstania nieuregulowanych w terminie należności Najemca zgadza się na przekazanie swoich danych osobowych firmom windykacyjnym oraz cesji nieuregulowanej należności.

Facebook Car Rent Partner
Google Plus Car Rent Partner